Primar – Conducere Primăria Poienarii de Muscel

Banzea Ion: Primar al Comunei Poienarii de Muscel

Tel: 0248 546 603
Fax: 0248-546603
Email: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Declarația de avere 08.05.2024
Declarația de interese 08.05.2024

Mandat 2020-2024
Primar al Comunei Poienarii de Muscel: Banzea Ion

Declarația de avere 08.06.2023
Declarația de interese 08.06.2023

Declarația de avere 03.06.2022
Declarația de interese 03.06.2022

Declarația de interese 31.05.2021
Declarația de avere 31.05.2021

Declarația de avere 18.11.2020
Declarația de interese 18.11.2020

Mandat 2016-2020
Primar al Comunei Poienarii de Muscel: Banzea Ion

Declarația de avere 26.05.2020
Declarația de interese 26.05.2020

Declarația de avere 30.05.2019
Declarația de interese 30.05.2019

Declarația de avere 30.05.2018
Declarația de interese 30.05.2018

Declarația de avere 30.05.2017
Declarația de interese 30.05.2017

Declarația de avere 15.07.2016
Declarația de interese 15.07.2016

Mandat 2012 – 2016
Primar al Comunei Poienarii de Muscel: Banzea Ion

Declarația de avere 26.04.2016
Declarația de interese 26.04.2016

Declarația de avere 08.06.2015
Declarația de interese 08.06.2015

Principalele atribuții ale Primarului pe baza legii 215/2001 republicată

ART. 63 (1) Primarul indeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul indeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara şi asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensamantului. Primarul indeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.
(3) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, in primul trimestru, un raport annual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, social şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
a) exercita funcţia de ordonator principal de credite;
b) intocmeşte proiectul bugetului local şi contul de incheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
c) iniţiază, in condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi şi emiterea de titluri de valoare in numele unităţii administrativ-teritoriale;
d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat şi a sediului secundar.
(5) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publica de interes local;
b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenta;
c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea in concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi incetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;
f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;
g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date in competenta sa prin lege şi alte acte normative;
h) asigura realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeană in domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.
(7) Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, avand anexat contractul de management.

ART. 64 (1) In exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelara şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensămant, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege,
primarul acţionează şi ca reprezentant al statului in comuna sau in oraşul in care a fost ales.
(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

ART. 65 Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelara pot fi delegate şi secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competente in acest domeniu, potrivit legii.

ART. 66 (1) Primării comunelor pot angaja, in limita numărului maxim de posture aprobate, un consilier personal. Primării oraşelor, municipiilor şi ai municipiilor resedinta de judeţ pot infiinta, in limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:
a) maximum 3 persoane la oraşe şi municipii;
b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judeţ.
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este numit şi eliberat din funcţie de către primar.
(3) Personalul prevăzut la alin. (1) isi desfăşoară activitatea in baza unui contract individual de munca pe durata determinata, incheiat in condiţiile legii, pe durata mandatului primarului.
(4) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziţie a primarului.