Secretar general – Conducere Primăria Poienarii de Muscel

Boboc Remus Eduard: Secretar general Primăria Comunei Poienarii de Muscel

Tel: 0248 546 603
Fax: 0248-546603
Email: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro

Declarația de avere 23.05.2023
Declarația de interese 23.05.2023

Declarația de avere 18.05.2022
Declarația de interese 13.05.2022

Declarația de avere 31.05.2021
Declarația de interese 31.05.2021

Declarația de avere 29.05.2020
Declarația de interese 29.05.2020

Declarația de avere 30.05.2019
Declarația de interese 30.05.2019

Declarația de avere 30.05.2018
Declarația de interese 30.05.2018

Declarația de avere 30.05.2017
Declarația de interese 30.05.2017

Declarația de avere 26.04.2016
Declarația de interese 26.04.2016

Declarația de avere 08.06.2015
Declarația de interese 08.06.2015

Principalele atribuții ale Secretarului pe baza legii 215/2001 republicată

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului. municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate in funcţie.
(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitaţii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, soţie sau ruda de gradul întai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale se fac in conformitate cu prevederile legislative privind functia publica si functionarii publici.

Art. 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii
a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;
d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean. si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.