Anunţ privind aplicarea Legii nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Aducem la cunoştinţă locuitorilor faptul că în baza Legii. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, până la data de 18 noiembrie 2023

Anunţ privind aplicarea Legii nr 123/2023
Cerere formulată în temeiul art. 27 alin. (21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,republicată , cu modificările şi completările ulterioare,astfel cum acest articol a fost modificat prin
Legea nr. 123/2023

Școala – oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar

UAT COMUNA POIENARII DE MUSCEL, anunță public începerea proiectului „Școala-oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr 1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar” cod F-PNRR-Dotări-2023-4839, depus în cadrul PNRR/2022/C15 conform contractului de finanțare 2259 DOT / 2023. Continuă lectura „Școala – oglinda comunității. Proiect pentru modernizarea Școlii Gimnaziale Nr1 Poienarii de Muscel cu echipamente digitale și mobilier școlar”

Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Primăria comunei Poienarii de Muscel, județul Argeș organizează concurs/examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială, în data de 02.10.2023, ora 10,00 (proba scrisa) și 04.10.2023, ora 10,00 (interviu).
Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, atât la sediu cît și pe site-ul instituției, respectiv până la data de 20.09.2023, ora 16:00, la sediul Primariei Comunei Poienarii de Muscel, nr. telefon 0248546603, persoana de contact Boboc Remus Eduard – secretar general UAT .

Detalii Concurs/ examen pentru promovarea în funcția de inspector, grad profesional superior, compartiment asistenta socială

Anunț publicitar „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”

Date privind autoritatea contractantă

Denumire oficială: Comuna Poienarii de Muscel, reprezentată de Primăria Poienarii de Muscel
Adresa: Comuna Poienarii de Muscel, Strada: Sat Poienari, nr. 285, jud. Argeș
Cod poștal: 117580
Cod fiscal: 4122515
E-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro
Telefon: +40 248546603
Fax: +40 248546603
Punct de contact: BANZEA ION (Primarul comunei Poienarii de Muscel)

Tipul autorității contractante: Autoritate regională sau locală
Activitate principală: Servicii generale ale administrațiilor publice

Obiectul achiziției

În temeiul prevederilor Art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:
a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
Autoritatea Contractantă, Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Comuna Poienarii de Muscel, Strada: Strada: Sat Poienari, nr. 285, județul Argeș, tel: +40 248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, vă aduce la cunoștință că intenționează să contracteze
ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI, pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”
Tip anunț: achiziție directă prin publicarea unui anunț publicitar.

Ofertantul declarat câștigător va publica în propriul catalog SEAP lucrarea cu denumirea „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”, iar autoritatea contractantă va finaliza procedura prin achiziția produsului din catalogul SEAP al ofertantului declarat câștigător.

Particularitățile achiziției:
Tipul contractului: Execuție lucrări.
Cod CPV:
45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev. 2)
45310000-3 – Lucrări de instalații electrice (Rev. 2)
34928530-2 – Lămpi de iluminat stradal (Rev. 2)
34993000-4 – Iluminat stradal (Rev. 2)

Sursa de finanțare: AFM + buget local.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Moneda in care se transmite oferta de preț: RON

Termen limită de depunere a ofertei: 19.06.2023, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor: 19.06.2023, ora 13:00
Modalitatea de transmitere a ofertei: Ofertele pot fi transmise la adresa de e-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro cu semnătură electronică sau direct la sediul Primăriei Poienarii de Muscel în original (plic sigilat) până la data și ora limită depunere ofertă, ulterior urmând ca ofertantul declarat câștigător să publice oferta în catalogul SEAP.
Operatorii economici care intenționează să depună oferta vor transmite o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, precizând o adresă de e-mail care va fi utilizată în vederea transmiterii eventualelor răspunsuri la clarificările solicitate de operatorii economici, precum și a eventualelor notificări/înștiințări.

Anunț publicitar (complet)
Secțiunea a II-a (caiet de sarcini)
Secțiunea a III-a (modele de formulare)
Secțiunea a IV-a (propunere contract)

Proiect

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Poienarii de Muscel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, propus a fi amplasat în comuna Poienarii de Muscel, satele Poienari și Groșani, județul Argeș.

Anunț de mediu Înființare canalizare