Anunț de închiriere nr. 2070 din 11.04.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– suprafața de 225 mp, teren extravilan amplasat în izlazul Jugur, pentru amplasarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă) satul Jugur ,comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80229 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel județul Argeș , conform HCL 16/25.01.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratură
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Se poate obține de la Compartimentul Registratură din cadrul Primăriei Comunei Poienarii de Muscel, strada Principală nr. 476 A, județul Argeș .
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
50 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Primăriei Comunei Poienarii de Muscel .
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
26.04.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
04.05.2022 ,ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Comunei Poienarii de Muscel , Compartimentul Registratură strada Principală nr. 476 A, județul Argeș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
04.05.2022 , ora 12.00, Primăria Comunei Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476A, județul Argeș .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș , Pitești , Blvd. I.C.Brătianu nr. 7, județul Argeș , telefon 0248/216599 , fax 0248/216599, e-mail: tr-arges@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
11.04.2022.

Anunț licitație închiriere bunuri publice si private Poienarii de Muscel