Anunț publicitar „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”

Date privind autoritatea contractantă

Denumire oficială: Comuna Poienarii de Muscel, reprezentată de Primăria Poienarii de Muscel
Adresa: Comuna Poienarii de Muscel, Strada: Sat Poienari, nr. 285, jud. Argeș
Cod poștal: 117580
Cod fiscal: 4122515
E-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro
Telefon: +40 248546603
Fax: +40 248546603
Punct de contact: BANZEA ION (Primarul comunei Poienarii de Muscel)

Tipul autorității contractante: Autoritate regională sau locală
Activitate principală: Servicii generale ale administrațiilor publice

Obiectul achiziției

În temeiul prevederilor Art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice:

În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă:
a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;
Autoritatea Contractantă, Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș, cu sediul în Comuna Poienarii de Muscel, Strada: Strada: Sat Poienari, nr. 285, județul Argeș, tel: +40 248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, vă aduce la cunoștință că intenționează să contracteze
ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI, pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”
Tip anunț: achiziție directă prin publicarea unui anunț publicitar.

Ofertantul declarat câștigător va publica în propriul catalog SEAP lucrarea cu denumirea „Modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, Județul Argeș”, iar autoritatea contractantă va finaliza procedura prin achiziția produsului din catalogul SEAP al ofertantului declarat câștigător.

Particularitățile achiziției:
Tipul contractului: Execuție lucrări.
Cod CPV:
45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev. 2)
45310000-3 – Lucrări de instalații electrice (Rev. 2)
34928530-2 – Lămpi de iluminat stradal (Rev. 2)
34993000-4 – Iluminat stradal (Rev. 2)

Sursa de finanțare: AFM + buget local.
Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.
Moneda in care se transmite oferta de preț: RON

Termen limită de depunere a ofertei: 19.06.2023, ora 12:00
Data de deschidere a ofertelor: 19.06.2023, ora 13:00
Modalitatea de transmitere a ofertei: Ofertele pot fi transmise la adresa de e-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro cu semnătură electronică sau direct la sediul Primăriei Poienarii de Muscel în original (plic sigilat) până la data și ora limită depunere ofertă, ulterior urmând ca ofertantul declarat câștigător să publice oferta în catalogul SEAP.
Operatorii economici care intenționează să depună oferta vor transmite o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, precizând o adresă de e-mail care va fi utilizată în vederea transmiterii eventualelor răspunsuri la clarificările solicitate de operatorii economici, precum și a eventualelor notificări/înștiințări.

Anunț publicitar (complet)
Secțiunea a II-a (caiet de sarcini)
Secțiunea a III-a (modele de formulare)
Secțiunea a IV-a (propunere contract)

Proiect