Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023

Hotărârea nr. 50 din 26.09.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 47 din 11.09.2023

Hotărârea nr. 47 din 11.09.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 44 din 25.07.2023

Hotararea nr 44 din 25.07.2023, pag. 1-100, privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente
Hotararea nr 44 din 25.07.2023, pag. 101-208

Hotărârea nr. 41 din 18.07.2023

Hotararea nr 41 din 18.07.2023, privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în satele Poienari și Groșani, din comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 40 din 18.07.2023

Hotararea nr 40 din 18.07.2023, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnicoeconomici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local, DL Peste Coastă și DL Leculești, L=2188 m, în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr. 32 din 30.05.2023

Hotararea nr 32 din 30.05.2023, privind aprobarea colaborării/parteneriatului între UAT Comuna Poienarii de Muscel și Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș în vederea depunerii aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte ”Microbuze electrice pentru elevi” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 :Educație – Reforma 6 :Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar; Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționare de microbuze verzi