Consiliul Local Poienarii de Muscel, județul Argeș, organizează concurs de recrutare

Consiliul Local Poienarii de Muscel ,județul Argeș organizează concurs de recrutare pentru următoarele funcții publice:

1. Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier , clasa I, gradul principal – compartimentul contabilitate, financiar, taxe și impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel

Condiţii participare la concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată, art 54.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic
 • vechimea în specialitatea studilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 5 ani

Bibliografie:

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ,republicată cu modificările şi completările ulterioare .
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici .
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare .
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice ,cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 273/2006 privind finanaţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea contabilităţii nr.82/1991 ,republicată ,cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare
8. Ordinul M.F.P.nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Poienarii de Muscel ,județul Argeș.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş, după cum urmează:
28.03.2017 – ora 10.00 – proba scrisă;
30.03.2017 – ora 10.00 – interviu.

Pentru concursul de recrutare dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau ,după caz ,o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice ( studii economice )
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

2. Funcţia publică de execuţie vacantă de consilier , clasa I, gradul debutant – compartimentul agricol,fond funciar din aparatul de specialitate al primarului comunei Poienarii de Muscel

Condiţii participare la concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, modificată şi completată, art 54.

Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Bibliografie:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici ,republicată cu modificările şi completările ulterioare .
2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici .
3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare .
4. Legea nr.18/1991 privond fondul funciar, republicată , cu modificările şi completările ulterioare .
5. Ordinul M.A.D.R. nr. 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019
6. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării –cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificările şi completările ulterioare .

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei Poienarii de Muscel ,județul Argeș.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Poienarii de Muscel, judeţul Argeş, după cum urmează:
28.03.2017 – ora 10.00 – proba scrisă;
30.03.2017 – ora 10.00 – interviu.

Pentru concursul de recrutare dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.