Hotărârea nr. 73 din 25.10.2022

Hotărârea nr 73 din 25.10.2022, privind aprobarea atribuirii temporare, a „Contractului de delegare a gestiunii unor componente
ale serviciului de salubrizare în Zona Câmpulung-județul Argeș”, prin procedura negocierii fără
publicarea unui anunț de participare și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de
fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente