Anunț de concesionare nr. 4183 din 05.09.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii , în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat :
-teren extravilan ,în suprafață totală de 41,91 ha.(izlazul comunal Poienari ) :
– suprafața de 0,63 ha. C.F. 80219
– suprafața de 13,38 ha. C.F. 80221
-suprafața de 27,89 ha. C.F. 80232
aparținând domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș, conform HCL 52/26.07.2022
și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:
se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Registratură3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Se poate obține de la Compartimentul Registratură ,Comuna Poienarii de Muscel, ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș .
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
100 lei / exemplar, se achită numerar la casieria instituției .
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
20.09.2022, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
28.09.2022 ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Poienarii de Muscel strada Principală nr. 476 A, județul Argeș.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
28.09.2022 ora 12.00, Comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476A, județul Argeș .

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Argeș , Pitești , Blvd. I.C.Brătianu nr. 7, județul Argeș , telefon 0248/216599 , fax 0248/216599, e-mail: tr-arges@just.ro

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
06.09.2022.

Anunț de concesionare nr. 4183 din 05.09.2022_compressed