Anunț de închiriere nr. 1171 din 04.03.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– suprafața de 225 mp, teren amplasat în izlazul Jugur, pentru amplasarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă) satul Jugur ,comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80229 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel județul Argeș , conform HCL 16/25.01.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continuă lectura „Anunț de închiriere nr. 1171 din 04.03.2022”

Hotărârea nr. 23 din 22.02.2022

Hotararea nr 23 din 22.02.2022, privind participarea la ,,Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș” și aprobarea fazelor, Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții “Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș”

Hotărârea nr. 16 din 25.01.2022

Hotararea nr 16 din 25.01.2022, privind aprobarea documentației de închiriere (raport de evaluare, studiu de oportunitate, caiet de sarcini, fișa de date și model contract de închiriere) pentru închirierea prin licitație publică a suprafeței de 225 mp, teren amplasat în izlazul Jugur, pentru amplasarea, exploatarea și întreținerea echipamentelor de telecomunicații (inclusiv echipamente de radiocomunicații pentru telefonie mobilă)