Anunț de închiriere nr. 58 din 06.01.2022

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , comuna Poienarii de Muscel ,strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122515.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– cabinet medical -50,50 mp.situat la demisolul Școlii Groșani ,nr. 96A , comuna Poienarii de Muscel ,C.F. 80896 ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel județul Argeș , conform HCL 72/21.12.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continuă lectura „Anunț de închiriere nr. 58 din 06.01.2022”

Anunț de închiriere nr. 6109 din 25.11.202

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Poienarii de Muscel , strada Principală nr. 476 A, județul Argeș , telefon/fax 0248546603, e-mail: primărie@poienariidemuscel.cjarges.ro, cod fiscal 4122525.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
– spațiu cu destinația povarnă – 40 mp.
situat în comuna Poienarii de Muscel ce aparține domeniului public al comunei Poienarii de Muscel , județul Argeș , C.F. nr. 80072, conform caietului de sarcini și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333. Continuă lectura „Anunț de închiriere nr. 6109 din 25.11.202”

Anunț colectiv nr. 5931 din 16.11.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 5931 din 16.11.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 5932 din 16.11.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 24.09.2021

Aparatul de specialitate al primarului, Serviciului Public de administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul Public de alimentare cu apă, Biblioteca comunală, asistenții personali ai persoanelor cu handicap, comuna Poienarii de Muscel, judeţul Argeş.

Nr.crt Funcţia Salariul  de bază (include sporul de vechime ) brut /
indemnizație lunară brută
-lei-
Vouchere de vacanță/ brut/ an Conform OUG nr.8/ 2009    -lei- Indemnizație de hrana brut/ lună Conform art. 18, alin. 1 din Legea 153/ 2017 Alte sporuri
1 Primar 9360
2 Viceprimar 7280
3 Secretar general 6568 347
4 Consilier superior, compartiment contabilitate 6429 347
5 Consilier principal, compartiment contabilitate 4359 347
6 Inspector asistent, compartiment contabilitate 3910 347
7 Referent superior, compartiment contabilitate 4104 347
8 Consilier superior, compartiment stare civilă 5473 347
9 Inspector asistent, compartiment asistență socială 4150 347
10 Consilier asistent , compartiment agricol 3724 347
11 Inspector superior SVSU 5473 347
12 Consilier, compartiment cabinet primar 5339 347
13 Guard 2734 347
14 Șofer 4104 347
15 Șofer 3720 347
16 Paznic 3409 347
17 Muncitor calificat 3418 347
18 Muncitor calificat 3418 347
19 Muncitor calificat 3504 347
20 Șef serviciul alim.cu apă 4105 347
21 Muncitor calificat alim. cu apă 3695 347
22 Casier alim. cu apă 3478 347
23 Bibliotecar 4351 347
25 Asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav -25 pers. 2300 pt. gradația 0 347
2334  pt. gradatia 1 347
2450  pt. gradatia 2 347
2573 pt.gradatia 3 347
2638  pt.gradatia 4 347
2704  pt.gradatia 5 347

Lista funcțiilor personalului plătit din fonduri publice 24.09.2021

Hotărârea nr. 47 din 28.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea documentației de închiriere (raport de evaluare ,studiu de oportunitate, caiet de sarcini , fișa de date și contract închiriere ) pentru închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinație de Povarnă care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale Poienarii de Muscel

Anexa nr 1 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 2 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 3 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 4 la HCL nr 47 din 28.09.2021
Anexa nr 5 la HCL nr 47 din 28.09.2021

Hotărârea nr. 46 din 20.09.2021

Hotărârea nr 45 din 20.09.2021, privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural -IFN S.A. în vederea obținerii avansului în sumă de 136.231,97 lei necesar implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021 și a Actului adițional nr.1

Hotărârea nr. 45 din 10.09.2021

Hotărârea nr 45 din 10.09.2021, privind aprobarea inițierii procedurii de luare în administrare de la Consiliul Județean Argeș la Consiliul Local al comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani, a zonei de siguranță aferentă drumului județean, D.J. 738 de la km 0+548 până la km 12+065 ( L=11,517 km ), în vederea realizării obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș„

Hotărârea nr. 43 din 31.08.2021

Hotărârea nr 43 din 31.08.2021, privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, operarea Stației de transfer Câmpulung, sortarea și compostarea deșeurilor municipale
în Zona Câmpulung, județul Argeș.

Anunț colectiv nr. 4748 din 02.09.2021

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6)-(7) din Legea nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

Anunț colectiv nr. 4748 din 02.09.2021, lista contribuabililor pentru care au fost emise acte administrative fiscale și Proces verbal nr. 4749 din 02.09.2021, privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Hotărârea nr. 39 din 25.08.2021

Hotararea nr 39 din 25.08.2021, privind aprobarea solicitării Scrisorii de garanție bancară din partea Băncii Transilvania în vederea obținerii avansului de 50% necesar implementării proiectului „Achiziție utilaj multifuncțional în comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș ”finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale conform Contractului de finanțare nr. C 1920074X204930308104 din 02.06.2021